Naše služby

Projektový manažment
Profesionálne vedenie projektov na báze uznávaných metodických postupov s dôrazom na proaktívny prístup, predvídanie a eliminovanie potenciálnych problémov. Ctíme si detailné plánovanie úloh a zdrojov, dôsledný controlling a zabezpečenie dokladovateľnosti. Dôsledným proaktívnym prístupom a absolútnou koncentráciou na projekt dosahujeme plánované ciele.

Analýza
Analýza súčasného stavu v požadovanom rozsahu z vecného, procesného, technického, organizačného aj legislatívneho pohľadu. Súčasný stav podrobne dokumentujeme na základe stretnutí s odbornými pracovníkmi zákazníkov a štúdia príslušných podkladov. Súčasťou tejto fázy môže byť aj tvorba katalógu požiadaviek pre budúce riešenie.

Špecifikácia riešenia
Podrobný návrh a špecifikácia budúceho riešenia, ktoré vychádza z analýzy súčasného stavu, prípadne katalógu požiadaviek. Využívame rôzne formalizované postupy, metódy a nástroje, akými sú napríklad Unified Modeling Language a Enterprise Architect. Súčasťou špecifikácie sú modely navrhovaných riešení. Špecifikácia tvorí podklad pre následnú implementáciu nového riešenia.

Kastomizácia
Prispôsobenie štandardného riešenia v danej oblasti požiadavkám projektu na základe špecifikácie riešenia. Rozsah kastomizácie je daný mierou odchýlky od štandardného riešenia. Kastomizácia štandardného riešenia je preferovaný, veľmi efektívny a rýchly spôsob dodávky požadovaného riešenia.

Vývoj
Ak požiadavky na nové riešenie presahujú v niektorých oblastiach možnosti kastomizácie, prípadne niektoré funkcionality nie sú v štandardnom riešení vôbec obsiahnuté, je potrebné tieto časti vyvinúť. Agilné vývojárske tímy zabezpečujú vývoj softvérového diela v spolupráci s analytikmi, architektmi a testovacími tímami s cieľom maximálnej kvality nového riešenia.

Inštalácia
Zabezpečenie korektnej inštalácie všetkých základných softvérových produktov potrebných pre prevádzku nového riešenia. Môže ísť o nové riešenie vyvinuté kastomizáciou, ale aj vývojom na mieru. Inštalácia prebieha v spolupráci s prevádzkovateľom technickej infraštruktúry vo všetkých požadovaných prostrediach.

Integrácia
Integrácia s externými systémami a aplikáciami je nutná vo väčšine projektov a často hrá rozhodujúcu úlohu pre úspešnosť celého projektu. Preto kladie dôraz na korektný a efektívny návrh integračných rozhraní v spolupráci s dodávateľmi a na ich kvalitnú implementáciu. Rovnako sa sústreďujeme aj na využívanie štandardizovaných, prípadne certifikovaných rozhraní.

Migrácia
Migrácia dát z jedného alebo viacerých predchádzajúcich systémov do nového riešenia je typickou súčasťou projektov. Od kvality migrácie závisí v mnohom spokojnosť používateľov. Dôsledne využívame štandardizované postupy pri analýze, návrhu a realizácii migrácie, tak aby sme dosiahli maximálnu kvalitu migrovaných dát.

Testovanie
Kvalitné testovacie scenáre, ich vykonanie a vyhodnotenie vo viacerých cykloch zabezpečujú budúcu akceptáciu celého diela. Testovanie, ako jedna z metód na zabezpečenie kvality, je súčasťou každého projektu. Využívame všetky typy testovania – funkčné, integračné, penetračné, alebo záťažové. Okrem manuálnych testov sa využívajú aj nástroje na automatizované testovanie.

 • Servis, optimalizácia, rozvoj
  Po dohode so zákazníkom zabezpečuje dohodnuté SLA na úrovni agilnej first-, second- alebo third-level podpory. Na základe skúseností používateľov z prevádzky optimalizujeme systém z rôznych hľadísk, čím sa zvyšuje akceptácia nového systému. Rozvoj systému v menšom alebo väčšom rozsahu realizujeme napríklad z dôvodu legislatívnych zmien, alebo integrácie na ďalšie systémy.

  Počítačová Bezpečnosť
  Sú špecifické služby, ktoré sú dnes veľmi aktuálne a vyžadujú veľmi kvalifikovaný prístup špecifických IT expertov v oblasti bezpečnosti. Poskytované služby sú zamerané prevažne na:

 • Správu používateľov a
  – riadenie prístupových práv, riadenie identít (IDM), riadenie privilegovaných identít (PIM)
 • Zabezpečenie ochrany dát
  – WEB / Data security
  – ochrana pred únikom informácií (DLP)
  – systémy vyhľadávania zraniteľností (vulnerability assessment)
 • Penetračné testovania
 • Bezpečnostný monitoring (SIEM)
 • Ďalšie služby v oblasti bezpečnosti
  – vypracovávanie bezpečnostných projektov a analýz rizík
  – zabezpečenie súladu s legislatívou, normami a štandardmi v oblasti informačnej bezpečnosti
  – bezpečnostné audity vlastností informačných systémov
  – riadenie kontinuity činností (BCM), vypracovávanie plánov obnovy a plánov kontinuity (DRP / BCP)
  – školenie a vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti